Logo
EU9 IOS App
 • 请更新到我们的应用程序的最新版本以获得最佳体验
 • 点击这里在您的浏览器中打开网址
 • 请使用设备摄像头扫描二维码下载
 • 之后会提示一条消息,请点击打开
  EU9 IOS Step 1
 • 然后请点击安装
  EU9 IOS Step 2
 • 然后在右上角,点击信任
 • 会提示一条消息,请再次点击信任
  EU9 IOS Step 3
 • 请再次允许配置文件
  EU9 IOS Step 4
 • 点击“企业应用”下的选项卡,然后点击信任
  EU9 IOS Step 3
  EU9 IOS Step 3
 • 再次提示信息,请再次点击信任
  EU9 IOS Step 4
 • EU9应用程序安装成功,您现在可以开始使用EU9应用程序玩游戏

从手机中删除应用程序的步骤

EU9 IOS
 • 第1步
  EU9 IOS Step 1
 • 第2步
  EU9 IOS Step 2
 • 第3步
  EU9 IOS Step 3
 • 第4步
  EU9 IOS Step 4